نرگس نوربخش

شهر: مشهد
تحصیلات: فوق لیسانس الهیات
دانشگاه: فردوسی مشهد، پیام نور تهران
سابقه تدریس خصوصی: 15 سال آموزش پرورش قراردادی و دانشگاه و موسسات مختلف
سابقه تدریس غیرخصوصی: 15 سال تدریس در آموزش پرورش، دانشگاه و موسسات مختلف
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
90
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
96
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت