حمید گلپور

شهر: مشهد
تحصیلات:

کارشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه:

دانشگاه آزاد واحد قوچان

سابقه تدریس خصوصی:

12 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

3 سال موسسه شکوه مشهد

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی