اعظم السادات مغیث

شهر: مشهد
تحصیلات: ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اصفهان، غیرانتفاعی خمینی شهر اصفهان
سابقه تدریس خصوصی: ۱۰ سال در دانشگاه علمی کاربردی، آموزشگاه های رهجویان، گویش، فروز، آوای سحر، خانه کارگر و ...
سابقه تدریس غیرخصوصی: 6 سال 
مشاهده موارد دیگر رزومه تدریس در کانادا ( کالج کانادا ) و تدریس آمادگی برای آیلتس و تافل
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی