اعظم السادات مغیث

شهر: مشهد
تحصیلات: ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اصفهان، غیرانتفاعی خمینی شهر اصفهان
سابقه تدریس خصوصی: 8 سال 
سابقه تدریس غیرخصوصی: 12 سال در دانشگاه علمی کاربردی، آموزشگاه های رهجویان، گویش، فروز، آوای سحر، خانه کارگر و ...
موارد دیگر رزومه: تدریس در کانادا ( کالج کانادا ) و تدریس آمادگی برای آیلتس و تافل
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
94
امتیاز کلی