مجید علی پور

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 3 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 4 سال در مدارس و موسسات مختلف
موارد دیگر رزومه:

تدریس در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش

تدریس ریاضی به عنوان شغل اصلی

تالیف جزوه شخصی

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
90
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
98
امتیاز کلی