مجید علی پور

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 4 سال در مدارس و موسسات مختلف
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال
مشاهده موارد دیگر رزومه

تدریس در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش

تدریس ریاضی به عنوان شغل اصلی

تالیف جزوه شخصی

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی