سید مرتضی فاضلی

شهر: مشهد
تحصیلات:

دکتری شیمی

دانشگاه:

پیام نور مشهد و ارومیه دامغان

سابقه تدریس خصوصی:

15 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

15 سال

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت