احمد کنعانی

شهر: مشهد
تحصیلات:

لیسانس زبان انگلیسی

دانشگاه:

آزاد مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

13 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

10 سال

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی