حمید گلپور

شهر: مشهد
تحصیلات:

کارشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه:

دانشگاه آزاد واحد قوچان

سابقه تدریس خصوصی:

12 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

3 سال موسسه شکوه مشهد

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی