رضا دوروزی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی مهندسی پلیمر
دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات
سابقه تدریس خصوصی: 4 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال در دبیرستان های مبتکران، شهید عاشوری، سلام و همت
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی