شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکترای روانشناسی
دانشگاه: ارشد دانشگاه اصفهان، دکتری دانشگاه آزاد واحد مرودشت شیراز
سابقه تدریس خصوصی:
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۵ سال مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
90
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
96
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

دروس قابل ارائه

  تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت