علی خاتمی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
سابقه تدریس خصوصی: 3 ماه
سابقه تدریس غیرخصوصی: 1 ماه حل تمرین دانشگاه
موارد دیگر رزومه:

معدل کارشناسی ارشد 17/25

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
94
امتیاز کلی