صابر نوعی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی زبان انگلیسی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سابقه تدریس خصوصی: ۲ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۳ سال در موسسات ایرانیان، هدف، شبکه
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
92
امتیاز کلی