ناهید سلامات

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد عربی
دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
سابقه تدریس خصوصی: 9 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
92
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت