حسین مرادی مقدم

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی عمران
دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه تدریس خصوصی: 2 سال
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
94
امتیاز کلی