وی نامه

Vitch Blog

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (3)

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (3)

  • مدت زمان مطالعه : 9 دقیقه

ترجمه درس عربی 8 سوال توی کنکورها رو به خودش اختصاص داده. پس چه خوبه راهی پیدا کنیم تا بتونیم با بهینه ترین راه بیشترین درصد رو ازین قسمت بگیریم. توی این قسمت از مقاله میخوایم با کاربرد رمز و رازهایی که آموختیم آشنا بشیم.

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (2)

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (2)

  • مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه

ترجمه درس عربی 8 سوال توی کنکورها رو به خودش اختصاص داده. پس چه خوبه راهی پیدا کنیم تا بتونیم با بهینه ترین راه بیشترین درصد رو ازین قسمت بگیریم. توی این قسمت از مقاله میخوایم به رمز و رازهای ترجمه تست های عربی بپردازیم.

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (1)

ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (1)

  • مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه

ترجمه درس عربی 8 سوال توی کنکورها رو به خودش اختصاص داده. پس چه خوبه راهی پیدا کنیم تا بتونیم با بهینه ترین راه بیشترین درصد رو ازین قسمت بگیریم. توی این قسمت از مقاله میخوایم با نکات مربوط به ترجمه افعال و ضمایر آشنا بشیم.